Hồ sơ công ty

Sơ đồ tổ chức

- Khối Văn phòng:

+ Phòng Hành chính tổng hợp: Quản lý công tác văn thư, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và kiểm soát toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của Công ty.

+ Phòng Nhân sự: Quản lý công tác quản trị nguồn nhân lực trong Công ty.

+ Phòng Tài vụ: Quản lý, kiểm soát các hoạt động tài chính - kế toán, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Phòng nghiệp vụ: thực hiện các công tác hải quan, thu mua và xuất nhập hàng.

- Khối sản xuất: Gồm các nhà xưởng và các phòng ban liên quan như Quản lý sản xuất, Bảo trì, Kỹ thuật và Quản lý chất lượng; đảm toàn bộ quy trình sản xuất được vận hành hiệu quả.