Banner

Điều khoản sử dụng

1. Chúng tôi cung cấp quyền sử dụng web để bạn có thể tham khảo thông tin trên web trong khuôn khổ Điều khoản và Quy định sử dụng đã đề ra.
2. Nghiêm cấm sử dụng hoặc sao chép bất kỳ phần nào thông tin của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.
3.Tất cả các Điều Khoản và Quy định (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Quy định này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Quy định này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại website này.