Tuyển dụng

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI VÀ ĐÃI NGỘ

- Được tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế hiện hành. Ngoài ra, Công ty mua bảo hiểm tai nạn cá nhân toàn diện 24 giờ cho toàn thể NLĐ ngay ngày đầu tiên vào làm việc

- NLĐ được nghỉ lễ và nghỉ phép hàng năm được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật

- Chăm sóc sức khỏe định kỳ

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức. Được cử đi đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn trong và ngoài nước khi Công ty có nhu cầu

- Công ty đảm bảo bữa ăn giữa ca miễn phí đối với toàn thể cán bộ công nhân viên

- Các chế độ chúc mừng ngày cưới, thăm hỏi ốm đau, đám hiếu, trợ cấp khó khăn đột xuất: Được thực hiện theo quy chế của Công ty

- Hỗ trợ xăng xe/xe đưa đón cho nhân viên

- Tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể và xã hội

- Chính sách cho công nhân làm việc nặng nhọc, độc hại

- Các chế độ hỗ trợ cho nhân viên nữ mang thai và cho con nhỏ

- Các khoản thưởng đột xuất và thưởng thành quả từ 2 đến 6 tháng lương